Chất lượng

Module Quản lý chất lượng giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất và di chuyển hàng tồn kho. Tiến hành kiểm tra chất lượng, tự động hóa tần suất kiểm tra chất lượng và tạo cảnh báo chất lượng khi có vấn đề phát sinh.

Quản lý chất lượng

Điểm kiểm soát chất lượng

Tạo cảnh báo chất lượng

Kiểm tra chất lượng

Các loại kiểm tra chất lượng

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng

Đạt - Kiểm tra chất lượng không đạt

Đo kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng hình ảnh