Tuyển dụng

Odoo sắp xếp tất cả các ứng dụng xin việc bằng một loạt các bước và giai đoạn được cấu hình sẵn mà mỗi ứng viên phải trải qua. Mỗi giai đoạn có một (các) bước cụ thể cần được thực hiện. Những phạm vi này bao gồm từ việc lên lịch một cuộc gọi điện thoại, thực hiện một cuộc phỏng vấn, gửi lời mời làm việc, chỉ kể tên một số. Quá trình này được gọi là "luồng ứng dụng".